ข้อตกลงในการใช้บริการเกมส์ Play Online
1.Agreement

1.1 วัตถุประสงค์ [Objective] ข้อตกลงนี้ผู้ให้บริการคือ Play Online Company Limited (โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า”Play Online”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ Champions Of War โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงถึงข้อตกลงพื้นฐานและเงื่อนไขการให้บริการ Play Online ID ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อและใช้บริการเกมส์ (โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า Account) This agreement the provider is Play Online Comapy Limited (The following will be called “Play Online”) This is a Champions Of War game online service, The objective of this agreement is explain the basic terms and conditions of service about Play Online ID , Which is used to connect and use the service game (The following will be called “Account”)

2. ข้อตกลงในการให้บริการ [Terms of Service]

2.1 การยอมรับข้อตกลงและความสมบูรณ์ของข้อตกลง [To accept the agreement and the completion of the agreement] เมื่อผู้ใช้บริการเลือก “ยอมรับ” ข้อตกลงด้านล่าง ผู้ใช้บริการจะสามารถสมัครสมาชิกและได้รับอนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมได้ แต่ถ้าเลือก “ไม่ยอมรับ” ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถสมัครสมาชิกและทางบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรม When user select “Agree” follow below agreement, Users are able to register and get permission to install the program. But if select “Not Agree” User will not have permission to register or install the program.

2.2 การสมัครใช้บริการและรับทราบข้อตกลง [Register and acknowledge the service agreement] ผู้ที่ต้องการสมัครขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ , User who want to register must follow below agreement.

1) ผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกชื่อและนามสกุลจริงตามที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวประชาชน
2) ห้ามใช้ชื่อและนามสกุลของบุคคลอื่นในการสมัคร
3) ข้อมูลอื่นๆ ที่กรอกในแบบฟอร์มการสมัครต้องเป็นความจริง
4) ผู้ใช้บริการต้องไม่นำ Account ที่ได้รับจากทาง Play Online ไปเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ หรือนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์
5) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้สมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง ทาง Play Online สามารถยกเลิกบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1) User who register must enter firstname and lastname in fact
2) Do not use another person’s first and last name to sign up.
3) Other information to fill in the resigter form must be in fact.
4) User must not reveal your account to other or used for the wrong purpose.
5) In the case of information that not infact, Play Online can deactivate your account without prior notice.

3. บริการและผู้ใช้บริการ [Services and user who access to services]

3.1 ข้อตกลงในการใช้งานเว็บบอร์ด ในกรณีดังต่อไปนี้ทาง Play Online สามารถลบข้อความที่ผู้ใช้บริการโพสต์ในเว็บบอร์ด และสามารถระงับการให้บริการ Account (ID) ได้โดยไม่ต้องกล่าวตักเตือนหรือได้รับคำยินยอมจากผู้สมัคร Account In the following cases, Play Online can remove post or message of webboard user and ban without warning or permission of the candidate.
1) ข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติ
2) ใช้คำหยาบคาย หรือด่าทอกัน
3) มีการพาดพิงถึงบุพพการี
4) ในกรณีที่ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ
5) ข้อความสนับสนุนการกระทำที่ทุจริต
6) ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิบุคคลอื่น
7) ในกรณีที่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Play Online
9) ข้อความที่มีเนื้อหาสื่อไปในทางที่ไม่สุภาพ หรือคำหยาบคาย
10) ข้อความหรือรูปภาพลามก อนาจาร
11) โฆษณาโดยไม่เกี่ยวกับตัวเกม โดยการทำไปสู่เว็บไซต์อื่น
12) โฆษณาเกมอื่น และรวมถึงการกระทำต่างๆ ที่พยายามชักจูงไปยังเกมอื่น
13) โฆษณาถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือเว็บไซต์ขยะต่างๆ
14) ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน เกี่ยวกับ Play Online
15) แอบอ้างว่าเป็น ผู้ดูแล หรือเจ้าหน้าที่ของ Play Online

5. ข้อจำกัดการใช้และการทำสัญญา [Service restrictions and contract]

5.1 หน้าที่การใช้บริการ [Duties of User] ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย โดยเฉพาะการ Hacking, การโฆษณาหาเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับเว็บไซต์อนาจาร และทาง Play Online จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการทั้งสิ้น User shall not take any action or unlawful, Especially hacking, Advertisement, Business with porn and Play Online not responsible for any damage.

5.2 การยกเลิกการดำเนินการ [To deactivate account] ในกรณีที่สมาชิกกระทำผิดข้อตกลง ทาง Play Online สามารถยกเลิกการให้บริการหรือกำหนดเวลาห้ามใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ In case member breach contact, Play Online can deactivate your account or specify period of ban

1) ในกรณีชื่อที่สมัครไม่ใช่ชื่อของตนเอง หรือนำไอดีของบุคคลอื่นมาใช้งาน
2) ในกรณีที่รบกวนการให้บริการโดยเจตนา หรือแจ้งเท็จ
3) ในกรณีที่ใช้บริการเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองหรือสังคม 4) ในกรณีที่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม
5) ในกรณีใช้คำหยาบคายภายในเกมส์ หรือด่าทอกัน หรือ มีการพาดพิงถึงบุพพการี
6) ในกรณีที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง
7)ในกรณีที่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อความโฆษณาต่างๆทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้เป็น อุปสรรคต่อการให้บริการ ในกรณีที่เผยแพร่ Virus คอมพิวเตอร์อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
9) ในกรณีที่ละเมิดต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือของผู้ใช้บริการท่านอื่น
10) ในกรณีที่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น, ใช้ไอดีและพาสเวิร์ดของบุคคลอื่นโดยมิชอบ
11) ในกรณีที่ที่คัดลอก หรือทำซ้ำข้อมูลของ Play Online โดยไม่ได้รับอนุญาต
12) ในกรณีที่ใช้บั๊กต่างๆ , ใช้โปรแกรม Hack, ปรับเปลี่ยน Client หรือใช้โปรแกรมช่วยเล่นต่างๆ
13) ในกรณีที่ละเมิดข้อตกลงที่บริษัทฯ ตั้งไว้หรือละเมิดกฎหมาย
14) ในกรณีที่หลอกลวงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ Play Online
15) ในกรณีที่สร้างไอดีขึ้นมาเพื่อก่อกวนหรือรบกวนบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นใช้คำพูดหยาบคาย ลามกอนาจาร ไม่สุภาพ
16) ในกรณีที่มีการตั้งชื่อแคลน ไม่เหมาะสม, มีคำหยาบคาย, ล่อแหลม ลามกอนาจาร, มีคำผวน และขัดต่อศีลธรรมอันดี (ในกรณีนี้สามารถยุบแคลนได้โดยไม่ต้องเตือนล่วงหน้า) – ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงทาง Play Online สามารถระงับการให้บริการได้ – ในกรณีใช้โปรแกรมช่วยเล่น หากเปิดใช้ microInspector อยู่ ทาง Play Online ขอระงับการเข้าใช้งานได้โดยไม่สนใจว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ Play Online หรือไม่ – การขัดขวางในการเล่น หรือใช้บัคภายในเกมส์ จะทำให้มีโทษการระงับการเข้าใช้ 30 วัน